BST Ấm chén dáng tre

 Bộ ấm chén tre cao  Bộ ấm chén tre cao
 Bộ ấm chén tre đốt  Bộ ấm chén tre đốt
 Bộ ấm chén tre thấp  Bộ ấm chén tre thấp